• 2. celoslovenské stretnutie organizátorov v Banskej Bystrici + zápisnica + FAQ ZSS,

 • múdre hlavy,

 • stretnutie iniciatív v Novej Cvernovke + zápisnica,

 • Šeligov automat na cukríky a jednotné stanovisko Trnavského kraja za predčasné voľby + bonus – dozvieme sa kto v skutočnosti vytváral program iniciatívy Za slušné Slovensko. (psst nápoveda, obývačka to nie je)

 

29.3.2018 štvrtok – 2. celoslovenské stretnutie organizátorov v Banskej Bystrici

 

 Všetky mestá predtým poslali šeligovcom svoje nápady, a ako som už spomenul, stretnutie bolo facilitované mimovládnou organizáciou PDCS, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Možno nie každý vie čo, znamená slovo facilitácia. Preto najprv malé vysvetlenie. Podľa slovníka cudzích slov, facilitátor je odborník na vedenie diskusie. Na rozdiel od moderátora aktívne riadi diskusiu po stránke procesnej a odpovedá za jej priebeh, ale nie za jej obsah. A je naozaj dobré mať niekoho takého, ak diskutujete s 50 ľuďmi. Iný výklad hovorí, že facilitácia je uľahčovanie vzniku reflexu podprahovými podnetmi. (neskôr to bude vhodnejšia definícia J).

Šeligovci nám ich predstavili ako Dušana a Káju, nič sme nenamietali. Pri takom počte ľudí je potrebné mať niekoho kto nestranne riadi diskusiu. Sú z nejakej organizácie, ktorej meno ani nikto nevedel. Ja osobne som nevedel ani ich priezviská.

Kvôli počtu sme sa rozdelili na dve skupiny a prebrali sme asi všetko a nič. Povedali sme si, že ZSS sa nikdy nestane politickou stranou, ale aj keď sme občianske združenie, naše kroky sú politické. Prebrali sme víziu, krátkodobé a dlhodobé ciele, spoluprácu s ostatnými iniciatívami, spôsoby komunikácie, začali vytvárať štruktúru a dohodli veci na ďalšie stretnutie. Pýtali sme sa šeligovcov, či sa s niekým radia. Juraj Šeliga povedal, že komunikujú s rôznymi ľuďmi, ale je to založené na báze priateľského rozhovoru. Zadefinovali to ako nejaký externý poradný orgán a nazvali ich „múdre hlavy“.

Že sa radia so starými VPNkármi?  Kto, by sa na ich mieste, v takých ťažkých chvíľach neobrátil na niekoho skúseného, s aurou zakladateľa VPN? Všetko vyzeralo normálne a logicky.  Vyzeralo to pekne, vyzeralo to tak akoby sa mala spojiť sila všetkých regiónov Slovenska.

Príloha č. 15

 

Ku koncu opäť prepukol spor o tom, či sa členovia ZSS môžu angažovať v regionálnej politike ako nezávislí poslanci. Situácia bola nejasná a záverom stretnutia sa začalo navrhovať hlasovanie. Ak by sa odhlasovalo, že nemôžu byť, lusknutím prsta by sme prišli o tretinu členov, prítomných ako na stretnutí, tak v mestách. A bolo by to dosť hlúpe, ak by niekto prišiel zo stretnutia a povedal im, sorry síce sa chcete angažovať doma, vo svojom meste, ale máte smolu, ste vonku. Bol to veľký problém, pretože veľká časť organizátorov, sa aktívne angažovala, mali založené rôzne občianske združenia a samozrejme sa chceli angažovať aj v regionálnej politike. Preto ako riešenie celej situácie sa ako jedna z pracovných skupín založila aj skupina, ktorá do ďalšieho stretnutia mala pripraviť argumenty pre a proti. A z celého stretnutia napokon vznikla zápisnica.

Príloha č. 7 zapisnica


Zápis z celoslovenského stretnutia platformy Za slušné Slovensko

Banská Bystrica, 29. marca 2018 

Účastníci stretnutia: viď príloha so zoznamom účastníkov

Hlavný cieľ stretnutia:

 • Rozdiskutovať a a sformulovať prvé návrhy týkajúce sa ideového smerovania a internej komunikácie a rozhodovania platformy Za slušné Slovensko

Program stretnutia:

10:30 Privítanie, vzájomné predstavenie sa, pravidlá diskusie
Stručný sumár stretnutia v sobotu 24.3. v Banskej Bystrici
Kde sme – aktuálny update

12:00 Príprava návrhov dohôd v dvoch paralelných skupinách:

A – Vyjasnenie ideového smerovania platformy (diskusia facilitovaná Dušanom)

B – Dohody ku komunikáciu a rozhodovaniu platformy vrátane tém ako bezpečnosť a pod. (diskusia facilitovaná Kajou)

12:30-13:30 Obed

13:30 Pokračovanie práce v skupinách

15:20 Reportovanie zo skupín, predbežné dohody
Krátkodobé ciele – dohoda o najbližších krokoch (najmä ohľadom protestov 5. apríla)

Hlavné závery stretnutia:

 • V rámci pravidiel diskusie sme sa dohodli na tom, že záväzná formulácia záverov stretnutia a našich dohôd, a to, čo komunikujeme ďalej (mestám, médiám a pod.), je to, čo je v tomto zápise.
 1. Vyjasnenie ideového smerovania platformy
 • Najprv si to musíme vyjasniť vnútri a potom dosiahnuť aby to chápalo kritické spektrum verejnosti.
 1. Platforma a politická strana:
 • Za slušné Slovensko nie je predvoj politickej strany – nikdy nebude politická strana s názvom „Za slušné Slovensko“. Vždy ostane občianskou iniciatívou.
 • Značku musíme právne ochrániť. Pri registrácii značky musíme myslieť aj na obmeny názvu (Za spravodlivé Slovensko, Slušné Slovensko a pod.)
 • Členovia môžu zakladať politické strany, vstupovať do strán a pod. (Uvedomujeme si, že zmeny k lepšiemu Slovensku sa dejú cez politiku, ale nechceme miešať stranícku politiku a politiku.)
 • Neprijali sme finálne rozhodnutie o tom, či je kandidatúra vo voľbách (aj v komunálnych voľbách a aj ako nezávislý kandidát) nezlučiteľná s aktívnym členstvom v platforme
  • Napriek tomu, že časť účastníkov vníma túto otázku ako kľúčovú a urgentnú (niektorí aktivisti zavažujú, prípadne sú už rozhodnutí, kandidovať v komunálnych voľbách 2018), na stretnutí sme nedokázali túto tému uzavrieť. Jednotliví členovia skupiny mali veľmi odlišné názory na túto otázku.
  • Na kvalitné rozhodnutie je potrebné pripraviť podkladový materiál, možno s pomenovanými alternatívami, a s argumentmi pre možné prístupy k tejto otázke. Predpokladáme, že toto rozhodnutie bude ovplyvňovať aj vymedzenie členstva platformy, pomenovanie úlohy podporovateľov a pod.
  • Prípravou podkladov na rozhodnutie bola poverená  Pracovná skupina pre (ne) zlučiteľnosť kandidatúry a členstva v platforme (viď nižšie pri pracovných skupinách).
 • Vhodnosť slova „platforma“:
  • Ostávame pri tomto názve. Aj keď význam toho slova spoločnosť úplne nechápe, našou činnosťou ho môžeme očistiť
 1. Vízia, krátkodobé a dlhodobé ciele:
 • Krátkodobé:
  • Poukazovať na kroky vlády – zatiaľ je to aj zhromaždeniami.
  • Apelovať na závažné kauzy, ktoré sú po celom Slovensku. (Nemôžeme však riešiť všetko, aby sme si udržali jednu líniu a nestratili tlak.)
 • Dlhodobé –rôzne spôsoby podpory aktívneho občana, ako prekonávať ľahostajnosť občanov k politike. Sledovanie slušnosti politiky, podpora angažovanosti v politike.
 • Hlavné línie:
 • watchdog – monitoring a kontrola politikov (teraz cez námestia, neskôr inak)

2   podpora angažovanosti

 • občianska aj politická
 • diskusie, vzdelávanie, známe osobnosti v regiónoch a pod.
 • Pomoc a usmernenie menej znalých občanov – môžu za nami prísť po radu
 • Participácia ľudí za spravodlivosť – aby sa nebáli nahlásiť kauzy a pod.
 • Komunálne voľby

3 informovanie a kultivovanie – médiá, sociálne siete, noviny

 • Postup, ako a kedy to definujeme na konkrétne veci:
  • Stretnutia s neziskovkami, poradcami a pod.
  • Stretnutia a diskusie v rámci krajov s mestami, do nášho víkendového stretnutia
  • Celoslovenské stretnutie na víkend
 1. Spolupráca:
 • Neziskovky – platforma nemá suplovať prácu iných organizácií, ale prepájať ich
  • Piatok 30.3. – stretnutie s Chceme veriť (vypracovaný konkrétny postup na odpolitizovanie polície)
  • Do 2 týždňov – stretnutia s veľkými neziskovkami – Teach for Slovakia a pod.
 • Iniciatívy, ktoré zastupujme už teraz (väčšina z prítomných nejakú rozbehla a pod.)
 • Spolupráca kraje a BA – využívame silné stránky toho kde sme – Regióny majú bližší prístup k ľuďom. BA má bližší prístup k médiám, vedeniu iných organizácií, VŠ a pod. Silnou hodnotou platformy je vzájomnosť – keď má niekto vážny problém, zastaneme sa ho všetci, celé Slovensko, lebo inak si ho nikto nevšimne.

napr. BA má silný mediálny výtlak, Michalovce majú agro problém, BA im pomôže mediálne

 • Budúce stretnutie – rozhodnúť o spôsoboch spolupráce:
  • Kľúč na výber neziskoviek, podporovateľov.
  • Kľúč na vstup členov – z akých môžu byť skupín. Otázka členstva – členom môže byť len jednotlivec, alebo aj hnutie a pod?
  • Spolupráca BA a kraje – ako nastaviť spôsob našej vzájomnosti. Keď má niekto problém, kedy ho vyhodnotíme na tak závažný, aby sme ho riešili ako celá platforma / kedy kraj / kedy najbližšie mestá.
 1. Právna forma:
 • Jedinečnosť platformy je v regionálnom zastúpení – nie je to BA s pobočkami.
 • Za slušné Slovensko je strecha = zásady mimo ktorých nemôžu prebiehať aktivity kraja. Pod strechou je 8 krajov s nejakou suverenitou = 8 OZ. Treba ešte dohodnúť zahraničie.
 • Forma: OZ, ktoré je združením 8 OZ
 • Bude to hub – spájame organizácie a hnutia, ktoré to už robia a nesuplujeme ich. Naopak, ich aktivity cez platformu vie úderne podporiť celé Slovensko.
 1. Komunikácia a rozhodovanie

Zatiaľ sme uplatnili prístup vytvárania pravidiel, ktoré potrebujeme teraz, sú relevantné v súčasnej situácii, zatiaľ netvoríme pravidlá do vzdialenejšej budúcnosti, aby nás zbytočne nezväzovali.

 1. Vytvorenie komunikačnej štruktúry medzi Bratislavou, krajmi a mestami/obcami.
  • Hlavnými komunikačnými uzlami budú koordinátori za kraje – 2 koordinátori (prioritný kontakt a zástupca/zástupkyňa)
   • Rola koordinátorov v kraji: komunikácia medzi BA a mestami a obcami v kraji
   • Aspoň jeden z koordinátorov stále prístupný – reaguje pokiaľ možno okamžite, najneskôr do 24 hodín.
   • Mená koordinátorov budú zverejnené (padol návrh aby na drive vznikol dokument so schémou a s menami koordinátorov)
   • Vytvárajú databázy mailových kontaktov spolupracovníkov v kraji a updatujú ich.
   • Je potrebné aby si na koordinačnú prácu vyčlenili potrebnú kapacitu min na pol roka.
  • V Bratislave by tiež mali byť (najmenej) dvaja koordinátori, jeden na komunikáciu na Slovensku a druhý na komunikáciu so zahraničím (padol návrh na rozdelenie zahraničia na EU a mimo EU, potom by to asi chcelo 2 ľudí – najmä v prípade veľkej aktivity ľudí v zahraničí)
 2. Rozhodovanie v rámci platformy

Najprv sme diskutovali o tom, ktoré témy/ otázky vyžadujú spoločné rozhodnutia a ktoré môže robiť iniciatívna skupina autonómne.

 • Spoločné (celoslovenské) rozhodnutia sú potrebné pri: 
  • Rozhodnutie o organizácii celoslovenskej akcie t.j. termín a forma celoslovenských akcií – rešpektujú ho krajské aj malé mestá
  • Požiadavky/pravidlá komunikácie s médiami -je potrebné vytvoriť manuál na sporné témy – argumenty na reakciu (napr. predčasné voľby)
  • schvaľovanie tlačových správ (viac o tvorbe tlačových správ nižšie pri pracovnej skupine)
  • zásady ako hospodáriť s peniazmi
  • schvaľovanie rozpočtu
  • spôsoby fundraisingu
 • Autonómne rozhodnutia (v kraji alebo v miestnej iniciatíve):
  • Spíkri na akciách
  • Forma protestu – pochod / zhromaždenie
  • Termíny protestov v malých mestách, ak to nie je celoslovenská akcia
  • Získavanie lokálnych prostriedkov, ktoré nesúvisia s celoslovenskou akciou
  • Rozdeľovanie financií získaných v kraji

Následne sme sa predbežne dohodli o mechanizme rozhodovania. Každý kraj má pri rozhodovaní jeden hlas (jeden z koordinátorov má mandát na hlasovanie v mene kraja). Úlohou koordinátorov je tlmočiť návrh rozhodnutia (prípadne alternatívy) z Bratislavy do svojho kraja, prekonzultovať názory ďalších iniciatív v mestách a obciach v kraji a tlmočiť (reprezentovať) prevažujúci názor v spoločnom rozhodovaní).

Nedotiahli sme dve veci:

 • Ako je v rozhodovaní zastúpená Bratislava (na to sme úplne zabudli)
 • Je potrebné vymyslieť riadiaci orgán (governance body), ktorý by navrhoval/ rozhodoval o celkovej stratégie, politických krokoch, krátkodobých aj dlhodobých t.j. strategické a taktické rozhodovanie

Dočasne  (do štvrtku)  funguje náhradný mechanizmus ‘politického’ rozhodovania = tak, ako to bolo doteraz v Bratislave plus sa k návrhu vyjadria 2 ľudia z regiónov z Pracovnej skupiny na tvorbu tlačových správa a komunikáciu s médiami (viď nižšie).

 1. Dohody o vzniku pracovných skupín:
  • Pracovná skupina na tvorbu tlačových správa a komunikáciu s médiami – 3 ľudia, ktorí ju dokážu pripraviť do hodiny (Juraj Šeliga, Ján z KE, Martina z BB)
   • ak treba reagovať z minúty na minútu môžu tlačovú správu (TS) poslať bez schválenia koordinátorov
   • keď ide TS médiám, ide aj krajským koordinátorom cez mail + poslať im SMS
   • ak ja čas, tak mediálny výstup sa schvaľuje cez koordinátorov (viď vyššie rozhodovací mechanizmus) ; informáciu pracovná skupina môže poslať všetkým mestám na mail, ale oni oslovujú pre viac info koordinátorov, nie ľudí z BA.
   • Miestnu komunikáciu s médiami riešia miestni ľudia
   • Pracovná skupina pripraví a updatuje manuál na pravidlá komunikácie s médiami a odpovede na „ťažké“ otázky
  • Fundraisingová pracovná skupina – 1 človek za kraj – spolu 8 členov
   • Pripravujú pravidlá prijímania darov/podpory -ak nás bude chcieť podporiť veľká spoločnosť, oni vypracujú posudok na dar, ktorý dostaneme a tento posudok schvaľujú mestá cez koordinátorov
   • Mohli by sa radiť so Zuzanou Suchovou – odborníčkou na fundraising
  • Pracovná skupina na bezpečnosť komunikácie – 3 ľudia (Miro + 2)
   • vyhodnotí, čo potrebujeme zabezpečiť a ako je na to najefektívnejšie urobiť
   • GDPR – ochrana osobných údajov – zatiaľ rieši právnička z BA, ak bude treba pomôcť je tu Hanka a Kreso
  • Pracovná skupina pre (ne) zlučiteľnosť kandidatúry a členstva v platforme. Členmi pracovnej skupiny sú: Dominika SNV, Juraj BA, Ivana BB, Marek NR, Kraso Lučenec, Jakub KE a Dušan (facilitátor) poskytne informácie o konkrétnych riešeniach zo zahraničia.
   • pripraví podkladový materiál na rozhodnutie o tom, či je kandidatúra vo voľbách (aj v komunálnych voľbách a aj ako nezávislý kandidát) nezlučiteľná s aktívnym členstvom v platforme, možno s pomenovanými alternatívami, a s argumentmi pre možné prístupy k tejto otázke. Predpokladáme, že toto rozhodnutie bude ovplyvňovať aj vymedzenie členstva platformy, pomenovanie úlohy podporovateľov a pod.
   • návrh konzultuje s poradcami – potom rozhodovanie podľa mechanizmu rozhodovania, ktorý je popísaný vyššie.

 

 1. Zdieľanie databáz s kontaktmi:
  • Databázy z BA majú len koordinátori, neposielajú to ďalej mestám
  • Ak nejaké mesto potrebuje kontakt na známu osobnosť a pod, riešia to s ním individuálne

 

 1. Najbližšie kroky
 2. Výber koordinátorov:
  1. Deadline = streda 4.4. – ráno každý kraj si záväzne vyberie svojho koordinátora
  2. kým nie je nové meno fungujeme ako doteraz
 3. Dramaturgia štvrtkového zhromaždenia:
  1. Reakcia na vykrúcanie sa vlády okolo Gašpara, vyšetrovania a reakcia na tlačovku Fico, Bugár, Danko.)
  2. BA a krajské mestá vo štvrtok 5.4. o 17:00
  3. Malé mestá ideálne tiež štvrtok (ak to nejde tak piatok)
  4. Ak sú niektoré malé mestá unavené, nech pomáhajú veľkým
  5. Každé mesto pošle zástupcu do ďalšieho mesta, ktorý vystúpi na pódiu (rieši Táňa)
  6. Na každom pódiu musí zaznieť sformulovaná dlhodobá požiadavka ako opodstatnenie na naše zhromaždenie. Validná požiadavka je aj vízia platformy. (BA team pošle formuláciu na zač týždňa)
  7. (Požiadavky na štvrtok sú ale sformulované tak, že odvolanie Gašpara nestačí. Je tam policajná inšpekcia aj odpolitizovanie polície. To má vypracovaná skupina Chceme veriť. Všetky mestá, by si ich vyjadrenie mali prečítať a niečo môžu použiť na pódiu.)
  8. Patrik Michalovce –  agro problém z východu vyzdvihneme na všetkých zhromaždeniach. Patrik pošle návrh, ako to urobiť. Tento piatok robili protest farmárov, čo si médiá všimli, lebo to išlo s líniou Slušného Slovenska a toho o čom písal Ján.
 4. BA team – Pripraviť do štvrtku mediálny manuál FAQ – prečo nezbierame podpisy pre referendum a pod.
 5. ďalšie stretnutie:
  1. padol návrh na zapojenie „múdrych hláv“ do diskusie
  2. 2dňové stretnutie – koncom apríla; určite koordinátori + zástupcovia miest; Táňa pošle info o termíne v piatok po zhromaždení
  3. Bolo by fajn aby stretnutia v krajoch prebehli ešte pred 2dňovým stretnutím
  4. Téma na najbližšie spoločné stretnutie: vymyslieť riadiaci orgán (governance body), ktorý by navrhoval/ rozhodoval o celkovej stratégie, politických krokoch, krátkodobých aj dlhodobých t.j. strategické a taktické rozhodovanie
 6. Ďalšie témy, ktoré sa diskutovali:
 • Pre tých, ktorí neboli na sobotňajšom stretnutí boli zopakované dôvody zrušenia piatkového (23.3) protestu v BA

  • Keď boli u prezidenta nevedeli, že podpíše vládu – padali len slová o rešpektovaní Ústavy. Keď to podpísal, bola to už iná dynamika.
  • Všetky požiadavky námestí sa odvíjali od diania na politickej scéne. Už po pietnej spomienke bolo pár ľudí pred Úradom vlády a ukľudňovali ich. Potom začal Fico na nich útočiť a dostali indície, že sú monitorovaní, odpočúvaní. Druhé zhromaždenie sa snažili spraviť čo najpokojnejšie – to bolo aj vyčítané, že to malo byť razantnejšie. Po odstúpení Kalinaka začali odznievať požiadavky, že to nestačí. Preto logicky prišla požiadavka demisie vlády. Tretie zhromaždenie bolo najväčšie no stále pokojné, žiadne incidenty nenastali. Už väčšia skupina išla pre Úrad vlády, ale nič sa nestalo. Požiadavka predčasných volieb tu bola ako ďalší logický krok, už čo iné. O referende však nehovorili a ani nebolo cieľom. Myslia si, že referendum by predstavovalo rôzne úskalia. Zároveň však vládu stále vnímajú ako úplne minimum.
  • Dav však bol polarizovaný : obvinenia na prepojenia na Soroša, niektorí boli jasne za iní proti predčasným voľbám a pod. Verejnosť bola naštvanejšia, radikalizovali sa aj jej požiadavky. Najväčšie riziko bola možnosť, že by to prebrala opozícia, čo by bola úplná strata sily občianskosti a voda na mlyn Ficovi, ktorý poukazoval na to, že je za tým celá opozícia.
  • Rozhodovanie prebiehalo do poslednej chvíle, bolo to pod tlakom a nekomunikovali o tom skôr, kým sami presne nevedeli, čo robiť.
 • Prebehla diskusia o dôvodoch prečo je najbližší protest vo štvrtok a nie v piatok, prečo o 17tej, a aký je postoj platformy k zbieraniu podpisov pod vyhlásenie referenda.

  • Organizátori z BA vysvetlili situáciu s Veľkým protikorupčným pochodom v BA. Súčasťou BA tímu ZSS je Karolína, Hudec a Fule. Dávid Straka sa už na začiatku rozhodol, že nebude členom tímu. Dávid a Adam Bajo sa snažia zbierať podpisy pod referendum, robili protest pred parlamentom. V BA bolo na piatok prenajaté námestie iniciatívou Hnevám sa, čo sme zistili v stredu. Volali sme s nimi, či nám ho vedia uvoľniť a či tam plánujú niečo robiť. Povedali nám svoje požiadavky, s ktorými chcú v piatok ísť – predčasné voľby. Nechceli ho na nás prepísať, ale chceli sa s nami spojiť, že o podrobnostiach by sme diskutovali. Vedeli sme, že ak chceme ohlásiť zhromaždenie na bud týždeň, musíme to urobiť pre VN a o 16stej je uzávierka novín, preto sme to potrebovali vyriešiť rýchlo. Bez našej dohody sme však nemohli s inými iniciatívami, ktoré majú iné požiadavky organizovať zhromaždenie. Rozhodli sme sa preto pre štvrtok. Teraz už máme voľné piatkové námestie, ale ostávame pri štvrtku.

  • O 17stej sme to robili doteraz. Nechávame to teraz tak, ak budeme robiť námestie nabudúce, o čase budeme diskutovať. (niektorým mestám je lepšie o 17 kvôli omšiam a pod, iným o 18 kvôli práci)

  • Nevadí nám ak niekto zbiera podpisy pod referendum, ale nerobíme to my.


 

Na konci zápisnice ste sa mohli dočítať, že presne o 7 dní, od tohto stretnutia, vo štvrtok sa bude konať nový protest. Prečo, vo štvrtok, šeligovci vysvetľujú na konci zápisnice. Bude určite zaujímavé vypočuť si, čo na to hovorí Matej Hložník z iniciatívy Hnevám sa, ktorý podľa nich nechcel prepísať námestie na ZSS.

Vyjadrím sa ešte k predčasným voľbám, pretože sa tu spomínajú krížom krážom a aj v zápisnici. Niektoré veci vyznievajú inak ako sme sa o nich rozprávali v diskusií a inak to vyznie, keď je to zapísané v zápisnici a hlavne, keď posledné slovo mala Bratislava. Je ťažké opísať ako to vnímali všetci organizátori. Nedá sa povedať, že čo bol nejaký jednotný názor. Situácia v tých dňoch sa dramaticky menila, nie že zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. Všetko sa menilo, ministri, vláda. Dobre, vláda, nebol dobrý príklad, vláda stále ostala rovnako skorumpovaná. Pri vláde sa nezmenilo nič.

V Piešťanoch sme na začiatku zbierali petíciu iniciatívy Veľký protikorupčný pochod, neskôr nás oslovili ľudia z iniciatívy Hnevám sa. Niektoré iné mestá je zbierali a neskôr od nej upustili. Jedno z vysvetlení je, že aj keby bola úspešná, najoptimistickejší variant by bol, že predčasné voľby sa posunú o 9 mesiacov, pesimistický, že budú narovnako. A ešte, že to je právne napadnuteľné. Aspoň taký názor šíril Šeliga. Neskôr 4.4.2018 nám emailom pribudol manuál na komunikáciu s médiami, ten to vysvetlí viac. Pekne aj s linkom na článoček o rozpade iniciatívy Veľký protikorupčný pochod. Viacej nám to vysvetlí tento súbor otázok a odpovedí ktoré nám pripravili Šeligovci.

Príloha č. 17


FAQ iniciatíva Za slušné Slovensko.

Prečo nežiadate predčasné voľby?

Nie sme proti predčasným voľbám, avšak rešpektujeme to, že na dosiahnutie predčasných volieb dnes nie potrebná väčšina v NR SR (90 hlasov na skrátenie volebného obdobia). Inštitút referenda v súvislosti s otázkou predčasných volieb považujeme za neefektívny nástroj, keďže je potrebné vyzbierať minimálne 350 tis. podpisov a následne musí prísť k referendu viac ako 50% všetkých oprávnených voličov, čo je viac ako 2,2 mil. voličov. Ak by toto všetko prebehlo, tak by predčasné voľby boli krátko pred riadnym termínom volieb do NR SR.

Prečo nejdete zbierať podpisy pod referendum o skrátení volebného obdobia?

Platí odpoveď č.1

Zber podpisov pod referendum je časovo veľmi náročný, chceme svoju energiu investovať do budovania občianskej spoločnosti a upozorňovania na systémové zmeny, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby naša krajina patrila medzi vyspelé štáty západnej Európy, nie len na papieri. Myslíme tým reformy týkajúce sa napríklad polície, prokuratúry, ústavného súdu a pod.

K úspechu referenda je nevyhnutná aj vyše 50% účasť všetkých voličov, čo sa v histórií našej krajiny podarilo iba raz a to pri vstupe Slovenska do Európskej únie. Odvtedy boli všetky referendá neúspešné.

Spojenie s komunálnymi voľbami (november 2018) vnímame negatívne a to z dvoch dôvodov. Prvým je časová náročnosť, vyzbierania potrebných 350 000 podpisov. Druhým, že v prípade spojenia komunálnych volieb a referenda o skrátení volebného obdobia sa podľa nás spoločnosť bude venovať skôr väčším otázkam a tým pádom zanikne množstvo tém dôležitých pre komunálnu téme, respektíve nastane odklon a od smerovanie pozornosti  malých tém (komunálne voľby) k veľkým (referendum).

Budete brániť zbieraniu podpisov?

Nevidíme žiadny dôvod k tomu, aby sme niekomu bránili v zbieraní podpisov pod referendum, je to občianska iniciatíva a taktiež slobodné rozhodnutie, my ale aj z vyššie spomenutých dôvodov, takúto iniciatívu nebudeme organizovať.

Čo sa stalo s iniciatívou Veľký protikorupčný pochod?

Iniciatíva Veľký protikorupčný pochod spoluorganizovala pietnu spomienku za Jána a Martinu, ktorá bola 2.3.2018. Ďalej s nami už niektorí z jej organizátorov nespolupracovali. Keď neskôr vznikla iniciatíva Za slušné Slovensko, Adam Bajo a David Straka sa svojím slobodným rozhodnutím nestali jej súčasťou. Preto prosíme o nespájanie ich vlastných súkromných eventov s iniciatívou Za slušné Slovensko. Celé vyjadrenie organizátorov VPP, ktorí sa stali súčasťou iniciatívy Za slušné Slovensko môžete prečítať tu:

Stane sa Za slušné Slovensko politickou stranou?

Iniciatíva Za slušné Slovensko nie je a nebude politickou stranou. Chceme byť občianskou platformou a nie politickou stranou. Podľa nášho názoru by sme tým zradili ľudí, ktorí s nami stáli na námestiach. Za iniciatívou Za slušné Slovensko nestojí a ani nás nepodporuje žiadna politická strana. Svoju úlohu vidíme v budovaní občianskej spoločnosti a budeme postupovať spoločne s rôznymi inými organizáciami, ktoré nás už dnes podporujú.

Čo je to občianska platforma?

Pod pojmom občianskej platformy si predstavujeme združenie ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a chcú meniť Slovensko k lepšiemu. Jej členmi zatiaľ sú organizátori protestov z celého Slovenska, ale aj zahraničia, no veríme, že sa bude postupne zväčšovať a sme otvorení novým ľuďom. Občianska platforma bude poskytovať priestor ľuďom, ktorým záleží na tom, aby bolo Slovensko slušnou a spravodlivou krajinou a chcú v rámci svojich oborov k tomu prispieť. V istom momente sme si uvedomili, že krajina sa nedá budovať len z námestia/ulice a preto sme sa rozhodli práve pre vytvorenie občianskej platformy.

Čo bude občianska platforma robiť? Aké sú jej ciele?

Vidíme viacero foriem toho, akým spôsobom vieme prispieť k tomu, aby sme žili v slušnej a spravodlivej krajine.

Chceli by sme organizovať diskusie po celom Slovensku, v kultúrnych centrách, domoch, školách. Spoločne s hercami, či inými umelcami, osobnosťami verejného života, ale takisto s členmi mimovládnych organizácií. Cieľom týchto diskusií  bude zväčšovať povedomie o občianskej spoločnosti, ale aj fungovaní štátu.

Chceme ľuďom z menších miest či obcí ukazovať, že myslíme aj na nich a sú pre Slovensko rovnako dôležití, ako ktorýkoľvek iní občania.

Chceme povzbudzovať slušných ľudí, ktorí majú skúsenosti a víziu aby sa nebáli angažovať vo verejnom živote, či je to kandidatúra do obecného zastupiteľstva, zastupiteľstva VÚC, parlamentu alebo akejkoľvek inej verejnej funkcie. Len tak, že budeme aktívni a pracovať systémovo, môžeme zmeniť krajinu k lepšiemu.

Odkiaľ máme peniaze.

Všetky peniaze máme z darov bežných ľudí, ktorí nám ich posielajú cez transparentný účet. Výdavky sú zverejnené na stránke transparentného účtu. Ak nám zostanú peniaze, použijeme ich na budovanie občianskej platformy Za slušné Slovensko.


 

Nadviažem na poslednú vetu a postupne si ukážeme, ako sa peniaze použili, nie na budovanie občianskej platformy, ale na PR marketing volebnej kampane.

Po stretnutí v BB som v nedeľu 1.4.2018 ešte písal Táni Sedlákovej, či neuvažujú o zmene formátu stretnutí. Posledné stretnutie bolo síce plodné, ale nič sme neschválili.  Je predsa logické stanoviť tému k danej téme, vopred  pripraviť návrhy, a na samotnom stretnutí by sa už neriešila príprava riešení, ale vybralo by sa hotové riešenie a odhlasovalo sa. A okrem toho ZSS nie je len Bratislava, ZSS nie sú len zástupcovia miest. V každom meste sú ďalší ľudia ktorí majú na vec svoj názor. A  na stretnutí nie je čas ani priestor, aby sme na kolene vytvárali veci. V utorok, 3.4.2018 mi prišla odpoveď, že všetko má svoj čas, aj podoba stretnutí sa bude meniť na takú akú som písal. OK, pomyslel som si. Treba byť trpezlivý, nedá sa všetko naraz.

Od tejto chvíle sa čas odpovedí bratislavských organizátorov začal iba predlžovať. Z dvoch dní na tri a z troch dní na viac, až nakoniec prestali komunikovať úplne.

V Trnavskom kraji sa protesty konali v Skalici, Senici, Piešťanoch a Trnave. V priebehu týždňa sme sa preto ako organizátori Trnavského kraja stretli v Smoleniciach. Vybrali sme Paľa Koprdu z Trnavy ako osobu zodpovednú za komunikáciu pre náš kraj, a ja som bol zástupcom. Paľo Koprda sa nám zdal vhodný, pretože už predtým pomáhal s Veľkým protikorupčným pochodom a chodil často do Bratislavy, čiže bol v užšom kontakte s bratislavskými organizátormi. Neskôr sa ukázalo, že bol voči nim naozaj veľmi lojálny.

 

 

3.4.2018 utorok – pozvanie od Pellegríniho

 

Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko boli dnes opakovane oslovení z kancelárie pána ministra Druckera s pozvánkou na stretnutie.

 

 

4.4.2018 – návrh na disciplinárne potrestanie prokurátora Vasiľa Špirka

 

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podal návrh na disciplinárne potrestanie prokurátora Vasiľa Špirka za to, že vystúpil z obavy o svoj život, verejne pred novinármi s podozreniami o Robertovi Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi.

Bratislavský organizátori sa v ten deň stretli s iniciatívou Hnevám sa. Táňa referuje výsledok takto:

 

 

5.4.2018 štvrtok – 6. protest

 

Rezonoval agroproblém na východe a iniciatíva Kultúrny reparát žiadala odstúpenie ministerky Ľubice Laššákovej a pani Zeleňáková, bývalá hovorkyňa Ľubomíra Jahnátka zo Smeru, podala návrh na registráciu politickej strany s názvom Za slušné Slovensko.

https://www.aktuality.sk/clanok/578589/novu-stranu-za-slusne-slovensko-zaklada-byvala-hovorkyna-jahnatka/

Výčitky od ľudí však bolo časom cítiť viac a viac a odrazilo sa to aj na návštevnosti protestov. Medzičasom zomrel P. Paška. V tajnej FB skupine sa medzi organizátormi sem-tam strhla búrlivá diskusia o autonómií Bratislavy, o ďalšom smerovaní, vstupe do politiky a spomenul sa aj Špirka. Zarezonoval aj Martin, keď niekto z rečníkov ironicky poznamenal, že škoda že niekto ešte nevystrieľal úrad vlády. Šeliga sa potom v tlačovej správe dištancoval. Ozvalo sa aj zahraničie ohľadom ďalšieho stretnutia v Banskej Štiavnici aby si mohli rezervovať letenky. Pochválil nás nemecký exprezident. V Banskej Bystrici prepichli ľudom gumy na aute. Nové otázky na „centrálu“ pokračujeme protestami, čakáme na vývoj, kde sme? Bol podaný podnet na MV SR v súvislosti so založením novej politickej strany Za slušné Slovensko. Ale najviac medzi organizátormi rezonovala nefungujúca komunikácia . Niekto aj niečo navrhol, ale tým to aj skončilo. Zahraniční organizátori protestov z 12 európskych krajín poslali otvorený list poslancom Európskeho parlamentu.

 

 

11.4.2018 streda – STRETNUTIE “NEVYPOČUTÝCH” INICIATÍV

 

Táňa Sedláková o tom zdieľa post, facilituje znovu Karolína Miková:

„Ahojte, včera večer sme mali stretnutie s ľuďmi, ktorí nám pomáhajú a aj do budúcna pomáhať chcú. Stretnutie facilitovala Kaja Miková. Zúčastnili sa ho členovia týchto inciatív: Kultúrny reparát (napr. Zuzana Mistríková, Juraj Janiš, Cvernovka, šéf Činohry SND), Chceme veriť (napr. Juraj Rizman, Palo Sybila, Jan Orlovský, Zuzana Wienk, Miška Benedigová), Iniciatíva slovenských učiteľov (napr. Vlado Crmomoman), v minulosti štrajkujúce zdravotné sestry a ďalší. Za ZSS sme boli ja, Juraj a Marek Hattas.

Veľmi intenzívne sme sa rozprávali o tom, ako by sme si mohli pomôcť v najbližších dňoch (zhromaždenie v nedeľu v Bratislave a Humennom) a ako by sme sa mohli podporovať do budúcna. Za ZSS sme hovorili hlavne o časovom rámci do komunálnych volieb. Rozhodli sme sa pre pravidelné stretávanie a vytvorenie siete, ktorá by podporovala agendy jednotlivých iniaciatív navzájom a najmä ktorá by podporovala solidaritu medzi ľuďmi obyčajnými aj tými v “kríze” (Špirko, biele vrany), krajmi a jednotlivými rezortami.“

 

13.4.2018

 

Konečne som sa dozvedel že existuje tajná skupina na FB pre organizátorov ZSS, ale informačne sa toho veľmi aj tak nezmenilo. Obojstranná komunikácia s Bratislavou nefungovala ani tam.

 

 

15.4.2018 nedeľa – NEDEĽNÉ ZHROMAŽDENIE – ORGANIZÁTORI A ORGANIZÁTORKY ZSS NA PÓDIU

 

Na pódiu sa okrem rečníkov objavili organizátori zo všetkých miest Slovenska. Z kapacitných dôvodov mohol za mesto ísť len jeden. Za Piešťany som vybral  Annu Galovičovú – predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe, jednej z najstarších neziskoviek na Slovensku. Zmieňujem sa o tom cielene, predtým než sa celá debata zvrhne na jediné, Soroš, LGBT, Židia, mimovládky. Veľa ľudí si neuvedomuje prínos všetkých týchto neziskových organizácií, mimovládok, občianskych združení a podobných organizácií.  Sú všade okolo nás a výrazným spôsobom suplujú tam, kde tento štát zlyháva.  Anna bola rečníčkou u nás a keďže bola spoluzakladateľkou VPN v Piešťanoch bolo pre ňu milé po tridsiatich rokoch znovu vidieť z tribúny tie isté tváre ako v 89-tom. A zhrnula to pekne. Nepamätám sa presne, ale myšlienka znela, že všetci čo tu stojíme, sme tu nie preto, že nás platí Soroš, ale preto, že sami chceme a ide to z nášho srdca.

Protest bol zorganizovaný dobre, dav skandoval a bratislavskí organizátori ho podporovali. Bolo však zaujímavé sledovať, že akonáhle ľudia začali skandovať „prečasné voľby“ Šeliga s Farskou iba pozerali na seba a keď sa im tento poryv nepodarilo utíšiť, tak Šeliga už musel akože zaštrngať kľúčmi a rýchlo prejsť na inú tému.

Večer bolo v kaviarni Dobre dobre posedenie s organizátormi. Nič zaujímavé sa nestalo až na dvoch hostí, objavil sa Štefan Hríb a František Mikloško. Podali sme si ruky a neskoro v noci sme sa všetci rozcítení vracali domov.

V ten večer som sa ešte rozprával s jedným z bratislavských organizátorov, Jakubom Kratochvíľom o financiách. Hovoril som mu, že ľudia u nás v PN by aj radi prispeli, ale pokladničku sme robiť nechceli a odkázali sme ich vždy na transparentný účet. Povedal som mu, že to treba spropagovať. Veľa ľudí o ňom nevie, prípadne ani nie sú na FB, alebo nemajú internet. Bolo vidieť, že je unavený, celý deň s ľuďmi od Vagusu montovali stage.

Povedal, že sa na tom robí a bude aj infografika k transparentnému účtu. On sám mal na starosti financie a preplácanie nákladov na protesty (banery, odznaky, letáky, atď…) Len bol to jeden z problémov. V tej chvíli sa ozvali aj organizátori z Prahy a ponúkli sa že s tým pomôžu, rovnako aj s FB stránkou. Mali ľudí ktorý sa profesne venujú marketingu. Majú na to čas a kapacity. Nie, Bratislava si všetko držala pod sebou a nič nechcela pustiť. Bol to problém, pretože to nezvládali.

 

 

16.4.2018 pondelok

 

Drucker odstúpil, Gašpar zostal. P. Pellegríny sa stáva dočasne povereným ministrom vnútra.

 

 

18.4.2018

 

ZSS požiadalo o oficiálne stretnutie s novým predsedom vlády P. Pellegrínim. Organizátori sú nespokojní a objavujú sa zase ďalšie otázky na bratislavských organizátorov, ktoré ostali ako zvyčajne, bez odpovedí:

Príloha č 20

 

 23.4.2018

 

Táňa Sedláková zverejnila post v tajnej FB skupine k pripravovanému stretnutiu v Banskej Štiavnici. Dozvieme sa z neho, akým bezprostredným spôsobom sa Dušan Ondrušek a Karolína Miková z mimovládnej organizácie PDCS podieľali na tvorbe a rozvoji platformy Za slušné Slovensko, ale aj to, aký blízky a intenzívny bol vzťah bratislavských organizátorov a múdrych hláv. V tento deň bolo aj spoločné veľké stretnutie so všetkými ostatnými iniciatívami, samozrejme facilitovala ho Karolína Miková z PDCS. V podstate, Miková a Ondrušek z PDCS boli prítomní na každom type takéhoto stretnutia, kde bratislavskí organizátori komunikovali s ľuďmi a bolo treba usmerňovať diskusiu želaným spôsobom. Nás takto „usmernili“ na stretnutí v Banskej Bystrici.

Zo stretnutia iniciatív v Novej Cvernovke existuje zápis. Stretnutie facilitovali Kaja Miková a Dušan Ondrušek. Dám sem celý zápis. Je z neho vidieť, ako sa ostatné iniciatívy snažili riešiť veci konštruktívne a prakticky. Oproti tomu bratislavský organizátori pôsobia ako zlý vtip. Tí mali stretnutie s múdrymi hlavami a položili si otázku, „čo je to slušnosť?“ Ďalej chceli riešiť, námestia, peniaze a regionálne voľby. A spájanie s iniciatívami dosiahlo maximálne len formu spoločného vyhlásenia.

Pripomínam, že tieto vyhlásenia a zápisnice, ktoré vzhľadom na rozsah dávam vo forme textu existujú uložené na mnohých počítačových serveroch.

Príloha č. 59


Zápis zo stretnutia v Novej cvernovke

 1. apríl 2018

Prítomné iniciatívy:

Iniciatíva slovenských učiteľov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Chceme veriť

Kultúrny reparát

Za slušné Slovensko

Nie je nám to jedno

Rule of law (Právny štát) – dnes nie je prítomný ich zástupca

slovensko.digital

Nová cvernovka

Slovenský pacient

Pražská kaviareň (Za slušné Slovensko Praha)

 

Moderátori:

Kaja Miková – výborná na vytvorenie jasných línií, keď je chaos

Dušan Ondrušek – výborný na vytváranie chaosu, keď sú jasné línie

 

Cieľ:

Koordinácia občianskych aktivít

 

Diskusné témy:

1) aktuálne potreby pre prejav solidarity/podpory od ostatných

– čo nás čaká najbližší mesiac

– aký je potenciál ostatných iniciatív navzájom

2) akým ďalším témam by sme sa chceli venovať

– napr. téma RTVS – niekto by sa tomu mal ťažiskovo venovať

– spísanie nepokrytých tém

3) ako spolu komunikovať – čo funguje a čo zlepšiť

– vytvorenie mailing listu a jeho vyhodnotenie

– prípadne doplnenie komunikačných kanálov

– sprehladnenie komunikácie

4) koho ďalšieho zapojiť do skupiny

– okrem prítomných iniciatív

– napríklad poľnohospodári

– najmä hodnotovo príbuzné iniciatívy – bez kontroverznosti

5) aké sú aktuálne ciele – jednotlivé iniciatívy – v rámci jedného roka

 

Tlačová konferencia v Novej cvernovke

reflexia od Juraja Janiša

 

text Chceme vidieť zmenu politickej kultúry

– pozitívne vnímal fyzickú podporu od iniciatív na tlačovej konferencii

– nebude na spoločných tlačových konferenciách vnášať témy Kultúrneho reparátu

– spravodajské pokrytie bolo, no nebolo to postačujúce

– rádio Expres, TV JOJ,

– zjednodušenie odkazu, aby bol údernejší a zrozumiteľnejší

– sme tu za všetkých, postavíme sa za všetkých, (ktorí budú potrebovať pomoc, sú ohrození)

– pozývame aj ostatné skupiny

– pozitívne spojenie rôznorodých skupín

– sústrediť sa na jednu podstatnú tému

– veľa dobrých vecí, ktoré sa navzájom vo veľkom počte strácali – ich odkaz sa oslaboval

– je v poriadku sa postaviť a potichu vyjadriť podporu – dôležité je ukázať sa spolu

 

Spätná väzba Dušan Ondrušek:

 • je dobré, aby boli hlavné odkazy iniciatív dohodnuté/zadefinované dopredu
 • iniciatívy sú pripravené sa navzájom podporiť a na tom treba stavať

 

Nie je nám to jedno

– vznikli počas protestov

– zastrešujú študentské protesty; spájajú iniciátorov všetkých študentských protestov

– urobili tichý pochod študentov

– zastrešujú aktivity na VŠ

– chcú ísť aj na stredné školy a zamerať sa špeciálne na maturitné ročníky

– vzdelávanie – ako porozumieť veciam verejným

– cieľ – vzdelávanie budúcich prvovoličov

– posilnenie vedomia prvovoličov, aby sa vedeli jasnejšie rozhodovať

– inšpirácia, vytvorenie záujmu o veci verejné

– komunikácia je mailovo zabezpečená – sú v spoločnom mailing liste

– majú mandát komunikovať za iniciatívu

 

Pražská kaviareň

– združenie občanov v Prahe

– chcú, aby sa dalo voliť v zahraničí

– chcú zastrešovať nielen jednotlivcov, ale aj spolky

– pôsobia ako “divízia” Za slušné Slovensko

 

slovensko.digital

Jano Hargaš

– venujú sa štátnej digitalizácii

– dnes boli na stretnutí s Richardom Rašim

– presahy – spolupráca s učiteľmi, pri voľbe šéfa ÚVO

 

Za slušné Slovensko

– mali stretnutie s radou starších, tzv. múdre hlavy

– ideové a hodnotové stretnutie

– položili si základnú ideovú otázku – čo je slušnosť?

– chcú pripraviť ďalšie reálne kroky

– stretnutie s organizátormi zhromaždení zo Slovenska a zahraničia

– dnešná tlačová konferencia – 10. mája je termín spoločného stretnutia s Pellegrinim

– využitie termínu svadby Jána a Martiny – 5. mája – zhromaždenia

– línia ministra vnútra + agenda zmien, ktoré tu nastali

– téma otáznej legitímnosti tejto vlády

– námestia sú “zabookované” aj na tento štvrtok, keby zvolili nevhodné meno ministra vnútra

– otázka – ako by sme sa mohli navzájom podporiť – napr. spoločné vyhlásenie

– spustenie vlny fundraisingu – kvôli stabilite zdrojov

– leták – návod na angažovanie pre občanov – nová grafická príprava

– aby občania vedeli prečo, resp. Za akým cieľom stoja na námestí

– zborník príhovorov – čo odznelo na námestiach (nielen v Bratislave)

– dlhodobé ciele:

– riešenie situácie v krajoch

– apelovanie na vysokú účasť v komunálnych voľbách + podpora kandidátov z radov Za slušné Slovensko v komunálnych voľbách

– 30. mája začína séria strategických stretnutí iniciatívy Za slušné Slovensko

– 4. mája v piatok je istejší termín – využitie emócie svadby Jana a Martiny

– tento piatok majú viaceré organizácie objednané námestia – netreba to podceňovať

– pri neprijateľnosti ministra/ministerky vnútra len vyhlásenie bez protestu na námestí

– resp. len nejaká jasná symbolická akcia nesúhlasu ideálne s podporou ostatných iniciatív

– sústrediť sa ale najmä na veľkú akciu 4. mája

– kreatívne uchopiť neprijateľnosť konkrétneho ministra s odkazom študentov

– Fico:

– označil študentov za tých, ktorí žiadajú nereálne veci, ktoré idú proti ústave

– až zosmiešnenie – “medvede budú nominovať ministra životného prostredia”

– študenti chcú byť pripravení vytvoriť bezprostredný tlak po nominácii

– tendencia nastaviť kritériá na každého nominovaného ministra

– ak bude zvolená Saková, je tu možnosť priviesť učiteľku do Bratislavy na pódium

 

Chceme veriť

Veronika Prachárová

– príprava a podanie hromadnej pripomienky do MPK – termín 3. mája (budúci týždeň!)

– riešenie menovania a výberu prezidenta policajného policajného zboru a riaditeľa úradu inšpekčnej služby

– podpora pripomienky kampaňou

– monitoring výberových konaní

 

Zuzana Wienk

– podpora transparentnosti procesu výberu

– rovnováha dobrého zákona a dobrej vôle

– výber nesmie byť zneužitý nominovaním nevhodných ľudí

– politická zodpovednosť je na ministrovi za konkrétnu stranu

– komunikácia s bývalými vyšetrovateľmi a ľuďmi z praxe, aby sme prinášali reálne návrhy

– pomerne kľúčový zákon ešte z dielne Lucie Žitňanskej

– bude treba zozbierať 500 podpisov – ale bude to iba podmienečná pripomienka

– nesmú si to prispôsobiť podľa seba

– hrozí, že by si mohli zabetónovať svojich ľudí v policajných pozíciách

– záleží na tom, akú máme legislatívu – vyváženosť medzi svojvôľou a bezkompetentnosťou

– bude záležať na každom jednom podpise

– ak je viac ako 500 podpisov, tak sú prizvaní na rozporové konanie

 

Veronika Prachárová

– zásadné pripomienky musia byť prijaté ako celok – nie je možné, aby si z nich vybrali len  určité časti

– kampaň k zháňaniu podpisov je kľúčová

– odkaz pre námestia – musí byť prijatá nová zákonna úprava za dobrú voľbu prezidenta Policajného zboru SR (a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby)

– od stredy – šírenie podpisovej akcie k pripomienke

 

Poznámka Kaja Miková:

 • dať dokopy zoznam kritérií na slušného ministra
 • prípadne na spôsob výberu ministra
  • verejné vypočutie
 • tento bod sa vloží do dlhodobých cieľov platforiem

 

Iniciatíva slovenských učiteľov

Vlado Crmoman

– vystúpenie učiteľky na zhromaždení v Humennom

– na druhý deň si ju predvolal riaditeľ na koberec počas vyučovania

– dnes o polnoci vyjde článok na aktuality.sk

– v stredu ráno sa k odkazu článku pridá aj Iniciatíva slovenských učiteľov

– iniciatívy by mali šíriť článok ako aj stanovisko Iniciatívy slovenských učiteľov, aby sa tomuto prípadu venovala, čo najväčšia pozornosť

– potrebujú právnika za pracovné právo – podpora v spore s riaditeľom

– stanovisko učiteľky treba už odkonzultovať s právnikom

– nápad Juraja Janiša (Kultúrny reparát)

 • pripojiť sa mlčky k iniciatíve učiteľov na ich tlačovej konferencii
 • vytvorenie arény, pozadia na ktorom sa budú diať viaceré tlačové konferencie

– učiteľka – pripravená, že príde o prácu (jednu učiteľku už vyštvali)

– nechce, aby sa to už ďalej neopakovalo

– “som mladá, ak sa ozvem, už si prácu nenájdem” – citát inej učiteľky – pochopenie situácie

– poznámka Ľubica Husárová (sestry)

 • až závidí, že učitelia majú takéto svoje odvážne učiteľky
 • je málo sestier, ktoré idú bojovať aj za cenu straty zamestnania

– občania by mali poznať takéto prípady a vidieť, že sa za ne iniciatívy chcú a vedia postaviť, môže ich to podporiť k tomu, aby zverejňovali aj svoje prípady

 

Kultúrny reparát

Juraj Janiš

 • stretnutie s ministerkou Laššákovou
  • ministerka “neodstúpila” – ľudia z iniciatívy Kultúrny reparát nikam neodchádzajú a trvajú na svojej požiadavke
  • výzva na spoluprácu so študentami VŠ

 

Farmári

– budú mať vo štvrtok v Košiciach stretnutie s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Matečnou

– majú naformulované požiadavky na systémové zmeny

– budú pridaní do mailing listu

– Vidiecka platforma – majú záujem o pridanie do mailing listu – overená Jankom Orlovským

– Domáci farmár v ohrození – overí Zuzana Wienk

všetky subjekty, ktoré sa k nám budú chcieť pridať budú preverované

– otázka na farmárov – môžu byť zastrešení pod jednou strechou?

– zatiaľ ako iniciatíva poľnohospodárov – už existuje čiastočná spolupráca

 

Slovenský pacient

– zbierajú mandáty od sestier a lekárov na vytvorenie iniciatívy za zdravotníctvo

– sestry v SKSaPA už mandát na vytváranie iniciatívy majú od snemu

– Visolajský ho v piatok neprebral na výbore lekárskych odborov

– o mandát sa budeme ďalej usilovať, aby ho získali a mohli vstúpiť do diskusie o znení iniciatívy v zdravotníctve

 

slovensko.digital

Jano Hargaš

vytvorenie etického kódexu

– Saková bola v zákazke, ktorú spomínal Špirko

– zvažujú, akým spôsobom a či budú reagovať na nominácie ako je Saková

 

RTVS

– zvažuje sa hromadný odchod zamestnancov, takže čoskoro prídu nové správy o situácii

– je to vážnejšie, ako sme na poslednom stretnutí rozprávali

 

Vzájomná komunikácia platformy

 • účastníci sa zhodli na využívaní uzavretej facebookovej skupiny, nakoľko je všetkým známe ako sa s nou pracuje a zdieľané informácie sú v nej prehľadne (aj s určitým odstupom času, t.j. nestrácajú sa ako v e-mailovej komunikácií, prípadne v chate)
  • bude sa používať aj Google drive
 • iné navrhované platformy:
  • Trello – krabičkáreň – krabička aktivít, projektov
   • aktuálne pracovné karty s linkami na Google drive
   • aj mailová notifikácia nových informácií
  • Slag – chat s komplikovanejším spôsobom uchovávania histórie
  • Google drive – vhodný iba na zdieľanie a editovanie dokumentov

 

Termín zapísania zástupcov do komunikačného jadra platformy:

 • do 25. apríla dodať 2 zástupcov s gmailovým kontom na adresu: XXXXXX@fair-play.sk
 • Zuzana Wienk pošle formulár, do ktorého sa všetky tieto mená za iniciatívy zapíšu

 

Workshop slovensko.digital

 • GDPR – workshop pre iniciatívy do 4. mája 2018
 • služba – 15 minút pre NGO, čo robiť, aby zvládli novú európsku legislatívu
 • ponuka mimo rámec spoločných aktivít – vzdelávacia podporná aktivita

 

3 komunikačné témy na tento týždeň

1) nová ministerka vnútra + reakcia – minimálne tlačová konferencia, maximálne protest

bude menovaná najskôr v stredu (nemusí to byť nutne nakoniec ona)

2) učiteľka z východu – článok na aktuality.sk

3) pripomienky k zákonu o dobrej voľbe policajného prezidenta

 

Ako ďalej so Sakovou?

 • ZSS (Za slušné Slovensko) – legitimita námestí vs. rétorika Fica (medvede)
 • ZSS nie sú len študenti – jeden z komunikačných odkazov
 • Odkaz pred koaličnou radou – otvorenie koaličnej dohody, aby to nebol nominant Smeru
 • Zostáva to skôr na ďalší vývoj situácie
 • Zmeniť priebeh koaličnej rady sa dá iba tlačovou konferenciou v utorok doobeda
 • Apel na Danka a Bugára – nerobte si z nás srandu, prevezmite zodpovednosť

 

Poznámky počas stretnutia

1) strategické stretnutie

 • na strategické stretnutie treba viac ako 2 hodiny a nemalo by sa uskutočňovať večer
 • vytvorenie novej spoločenskej zmluvy je príliš veľká výzva
 • existuje potreba zastrešenia nejakou silnou osobnosťou spoločenského života

2) časový rámec stretnutia

 • odhad 19.00 – 22.00 hod. s krátkou prestávkou
 • nabudúce začiatok najneskôr o 18.00 hod.

3) nosné témy na budúce stretnutie

 • predčasné voľby – 1,5 hod.

 • aktuálne témy – 1,5 hod.


 

 

24.4.2018

 

ZSS dalo stanovisku k vymenovaniu novej ministerky vnútra p. Sakovej.

Za slušné Slovensko
 1. apríl·

Stanovisko občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko k nominácii pani Sakovej.

“Denisa Saková, ako štátna tajomníčka a preto aj pravá ruka bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, nepredstavuje reálnu zmenu pre tento rezort. Jej nominácia je výsmechom pre desiatky tisíc občanov po celom Slovensku, ktorí žiadajú slušné a spravodlivé Slovensko. Jej nominácia je cynickým krokom aj voči rodinám Kuciakovej a Kušnírovej, ktoré spolu s nami trvajú na dôslednom a transparentnom vyšetrení dvojitej vraždy a takisto všetkých káuz, ktorým sa Ján Kuciak vo svojich textoch venoval.”

 

 

25.4.2018

 

Všetkým však začínalo byť jasné, že Šeligov automat na cukríky nefunguje. Výmeny ministrov Smeru boli len kĺzaním po povrchu problému. Začali sa ozývať osobnosti a ľudia. Milan Kňažko to vo svojom článku z 18.4.2018 povedal jasne: „Zásadná rekonštrukcia vlády sa nepodarila, zostávajú len voľby.“

https://dennikn.sk/1099443/zasadna-rekonstrukcia-vlady-sa-nepodarila-zostavaju-len-volby/

Ale aj „obyčajným“ ľudom začalo dochádzať, že ideme smerom nikam. Keď vyšiel článok ku stretnutiu ZSS s ostatnými iniciatívami, reakcie ľudí boli jednoznačné – predčasné voľby!

Príloha č. 22

Príloha č. 23

Príloha č. 24

  

 

26.4.2018 – vítanie ministerky Sakovej

 

V spolupráci s iniciatívou Chceme veriť, sa pred prezidentským palácom, konalo privítanie ministerky Sakovej, ktorá ušla zadným vchodom.

 

 

27.4.2018 – normalizácia RTVS a spoločné stanovisko Trnavského kraja za predčasné voľby

 

V RTVS nastala normalizácia a hromadné prepúšťanie redaktorov, ktorí podpísali otvorený list. V samotnom ZSS nastane obdobná situácia, otvorený list, ignorácia, mlčanie ostatných, čistky. Príde to čoskoro.

Situácia na Slovensku bola zúfalá, všetci sme videli čo sa deje. Komunikácia vo vnútri ZSS stále nefungovala. Nikto nevedel čo robia pracovné skupiny, ktoré vznikli v Banskej Bystrici. Nevedeli sme čo robí Bratislava, kým sme sa to nedozvedeli z tlačovky. Ak sa aj niekto ozval s nejakým návrhom, šeligovci sa do diskusie nezapojili a všetko išlo do stratena. Nemali sme koncept, nejaký plán. Reagovalo sa iba na konkrétne kroky vlády, alebo keď sa objavila nová závažná kauza. Blížilo sa dvojdňové stretnutie v Banskej Štiavnici a nemali sme nič. Neriešili sa žiadne podklady. Mali sme rozhodnúť o dôležitých veciach, ale zase bez ľudí v mestách.

Obvolal som preto mestá v Trnavskom kraji, aby sme na stretnutie išli aspoň s nejakým spoločným stanoviskom a aby si to v rámci dohodnutej štruktúry rozhodovania odkomunikovali aj ostatné kraje na Slovensku. V Trnavskom kraji to boli mestá Trnava, Piešťany, Skalica, Senica. Vyslovene som sa pýtal aj Paľa Koprdu, ktorý bol náš krajský koordinátor, ako je na tom Trnava, pretože tam ich bolo omnoho viacej. Povedal, že všetci sú za predčasné voľby. Takto vzniklo spoločné prehlásenie za Trnavský kraj, v ktorom sme požadovali predčasné voľby. Šeligovci na to nereagovali.

Príloha č. 25

Príloha č. 26

Príloha č. 27

Príloha č. 28

Celý Trnavský kraj, mestá Piešťany, Senica, Skalica a Trnava sa zhodli na tom, že jediný logický krok ako ďalej, je požadovať predčasné voľby. Chceli to organizátori v mestách, a chceli to ďalší členovia, ktorí pomáhali pri organizácií protestov. A chceli to aj rodičia zavraždených. Čo myslíte, ako na to reagovala Bratislava? Nijako. Toto je celá diskusia k stanovisku. O dva dni však príde veľmi nepekné prekvapenie. Ale najprv príde únos.

 

 

28.4.2018 – Nemecko podozrieva Slovensko z únosu vietnamského občana

 

Nemecko podozrieva Slovensko, že asistovalo pri únose občana Vietnamu z Berlína. Slovenská republika mala Vietnamu poskytnúť vládny špeciál do Moskvy, v ktorom sa mal nachádzať unesený Vietnamec.

https://tema.aktuality.sk/unos-vietnamca/2/

 

 

28.4.2018 – organizačný pokyn

 

Večer o 17 35 hod. prišiel ešte posledný organizačný pokyn k  stretnutiu organizátorov v Banskej Štiavnici (30.4 – 1.5). Okrem organizačných vecí sa dozvieme, že nás opäť „poctia“ Kája a Dušan, ktorí budú facilitovať naše rozhovory. Juraj Šeliga dal stanovisko k predčasným voľbám, a pracovné skupiny, o ktorých doteraz nikto nič nevedel, by mali prezentovať svoje výsledky. A ako bratislavský organizátori, spolu s Dušanom navrhli líniu programu ZSS. Samozrejme línia programu stretnutia v plnej v réžií Dušana a Kaji. Naznačuje to proces, ako boli organizátori z ostatných miest odsunutí iba do úlohy štatistov a šeligovci spolu s Dušanom a Kájou intenzívne ovplyvňovali a riadili smerovanie celého ZSS. My sme poslali návrhy, ale už ich koncipovanie prebiehalo vo vnútri ich uzavretej skupiny bez našej účasti. Pripomeniem, že Dušan a Kaja sa objavili už na samom začiatku, deň pred zrušeným protestom v Bratislave, a boli prítomní ako smrad na každom stretnutí ZSS, či už s ostatnými organizátormi, alebo s inými iniciatívami.

Toto je v ostrom kontraste k obrazu ktorý, o sebe vytvárali bratislavskí organizátori. A keď skončím, pochopíte, že obraz obývačky je len umelo vytvorený obrázok. A pochopíte, čo v skutočnosti je tá obývačka. A že takéto články sú len ďalším a ďalším klamstvom:

https://www.tyzden.sk/spolocnost/47787/obyvacka-aslusne-slovensko/

Príloha č. 33

Prílohou emailu bola aj zápisnica z Banskej Bystrice, z posledného stretnutia zo dňa 29.3.2018 a Šeligove stanovisko k predčasným voľbám. Zápisnicu ste už čítali, ale najprv organizačný email od Táni Sedlákovej. Tu je jeho znenie:

Príloha č. 31


Milí organizátori a organizátorky zhromaždení Za slušné Slovensko,

posielame vám organizačné aj obsahové informácie k tretiemu celoslovenskému stretnutiu zástupcov organizátorov ZSS budúci týždeň 30.4 – 1.5. Prosím, prečítajte si celý email aj s prílohami pozorne.

Organizačné info:

Príchod: Začíname v pondelok 30.4. o 10:00 v Skautskom dome v Banskej Štiavnici (A. Pécha 2, Banská Štiavnica 969 01). Buďte prosím dochvíľni. Niektorí z nás prídu práve kvôli presnému príchodu do Štiavnice už v nedeľu večer. Mesto ponúka viaceré možnosti ubytovania, Skautský dom je ale bohužiaľ obsadený. Ubytovanie z nedele na pondelok si hradíme vo vlastnej réžií. Tí z vás, ktorí prídete autom a potrebujete z pondelka na utorok zaparkovať pri Skautskom dome, zaznačte túto požiadavku do google tabuľky. Na dohodnutie spolu jázd môžete využiť FB skupinu.

Obed a večerná opekačka: V pondelok potiahneme s obednou pauzou do večera 19:00. Obed bude v čase 13:00-14:00 v reštaurácií Monarchia kúsok od Skautského domu. Na výber máme menu z dvoch možností, svoju voľbu prosím zaznačte do zajtra večera 18:00 do tabuľky. Tých z vás, ktorí majú alegrie a intolerancie, prosím o poznámku. Obedy si hradíme z vlastných zdrojov. Počas prestávok pripravíme aj menšie občerstvenia, vrátane kávy a čaju. Skautský dom má spoločné izby po 3-4 ľuďoch. Na každej izbe sú postelné prádlo aj uteráky. Na izby sa ubytujeme pravdepodobne až večer po programe. V podvečer pre nás prichystajú organizátori ZSS v Banskej Štiavnici a niektorí organizátori z Ba opekačku/ grillovačku. Bude aj kremžská aj obyčajná horčica a nepríde pani Saková, dobre bude. Ak máte chuť alebo viete zabezpečiť špeciality akéhokoľvek druhu, prineste.  Potešíme sa.

Utorok: V utorok začneme raňajkami o 8:00. Spoločný program začne o 9:00 a aj s obednou prestávkou (13:00-14:00) bude trvať do cca 17:00. Skautsky dom nám priestory ponúkol zadarmo, pretože nám fandia a chceli nás podporiť. Pokiaľ by ste mali chuť spoznať kúsok Štiavnice ešte pred odchodom domov, Galéria Jozefa Kollára nám ponúkla sprevádzanú prehliadku svojich výstav zadarmo a organizátorka ZSS v Štiavnici Silvia ponúka prehliadku v Galérií Schemnitz. V tomto prípade sa prosím spojte priamo so Silviou – XXXX XXX XXX.

Stretne sa nás okolo 35: Sme veľmi radi, že si na nás našli opäť čas Kaja a Dušan, ktorí budú facilitovať naše dialógy a pomôžu nám s moderovaním spoločných rozhovorov. Zoznam organizátoriek a organizátorov aj s kontaktami, ktorí sa na stretnutia zúčastnia nájdete v tejto tabuľke pre prípad, že by ste sa chceli niekomu ozvať alebo len mali prehľad o tom s kým strávite dva dni. Na stretnutí s nami budú aj Gabika a Kubo. Gabika je členka organizačného tímu v Banskej Bystrici, Kubo je člen môjho partnerského vzťahu a organizátor zhromaždení v Bratislave. Gabika vás možno z času na čas odfotí a Kubo bude zachytávať dianie videom. O zapisovanie toho, čo sa deje sa bude starať Veronka, členka BA tímu, ktorá iste ocení ak ju v zapisovaní z času na čas niekto z nás vymení.

Komunikácia oranizátorom a organizátorkám, ktorí sa stretnutia nemôžu zúčastniť: Platforma zatiaľ funguje na koordinácii cez krajských koordinátorov, ktorí komunikujú s mestami vo svojom kraji. Komunikáciu sa snaží podporovať čo najviac aj bratislavskí tím. Je to krízový režim, ktorý sme dočasne nastavili a má svoje komplikácie. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste počas celých dvoch dní spolu s nami mysleli aj na organizátorov a organizátorky, ktorí na stretnutí nie sú a posúvali im informácie, ktoré vyhodnotíte ako zásadné a pre nich nevyhnutné.

 Obsahové informácie:

Dôležité: Stretnutie začneme informáciami z rôznych častí Slovenska. Prosím vás, prineste si 1 fotku (na papieri, v telefóne, na USB) zo zhromaždenia alebo aktuálnej situácie vo vašom meste, z ktorej sa tešíte. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, aby ste si pozorne prečítali dokument o možnostiach predčasných volieb, ktorý pre nás pripravil Juro (nájdete v prílohe). Vieme, že sa o veci zaujímate a sledujete ich, i tak vás ale prosíme, prečítajte si aj tieto tri strany. Rada by som vám tiež pripomenula zápis z minulého stretnutia. Je myslím dobré vrátiť sa k nemu a ujasniť si, ktorým témam sme sa už venovali. Rada by som vám tiež opäť pripomenula vaše pracovné skupiny, ktoré vznikli preto, aby na ďalšom stretnutí prezentovali svoje závery. Ich zoznam nájdete v zápise.  

Obsah stretnutia: Kým v pondelok sa budeme venovať predovšetkým vízií a situačnej analýze ZSS vo vzťahu k aktuálnej situácií, ale aj k komunálnym voľbám, v utorok sa budeme venovať organizácií platformy, spôsobom rozhodovania, financovania ale aj našim vkladom a záväzkom voči občianskej platforme. Po prečítaní vašich návrhov z minulého stretnutia a mailov, ale aj po diskusii s Dušanom navrhujeme línie programu. Poradie línií je v réžií Dušana a Kaji.

Línie programu – pondelok:

–       Vízia ZSS:  Tím z Ba predstaví stručne úvahu o základných hodnotách, ku ktorým sa chce ZSS hlásiť a kam môže strednodobo a krátkodobo ZSS smerovať. Diskusia v menších skupinách, dopĺňanie a obmieňanie návrhu. Spoločné závery.

–       Situačná analýza: Kto sú aktéri v protestoch pri ovplyvňovaní verejnosti? Aká je naša moc a naše možnosti? Kde vidíme možnosti podpory a spolupráce a kde nie? Ako sa vzhľadom k našej vízií postavíme k požiadavke predčasných volieb? Ako sa vzhľadom k vízií ZSS postavíme ku komunálnym voľbám? Diskusie v menších a väčších skupinách. Spoločné závery.

–       Čo sa môžeme naučiť od podobných hnutí v iných krajín ako Srbsko, Čechy, Maďarsko, či Chile?

 Utorok – línie programu:

–       Priority: Aké sú naše prostriedky (zhromaždenia, happeningy, diskusie, vzdelávanie verejnosti, premietania filmov na školách a kultúrnych centrách…)? Aké nie sú naše prostriedky? V čom sa vieme spojiť s inými organizáciami a iniciatívami?

–       Organizácia platformy:  Akú podobu má mať občianske združenie? Aký bude charakter organizácie (dôraz na advocacy a protesty alebo vzdelávanie a podporné služby pre angažovaných občanov a budúcich politikov a političky)? Ako chceme rozhodovať a aké budú naše rozhodovacie orgány? Podmienky pre členstvo a užívanie mena.

–       Financovanie aktivít a fundraising: Prezentácia o doterajších výdavkoch ZSS od bratislavského tímu a spôsoby získavania financií.

Toľko zatiaľ od nás. Tešíme sa na vás v pondelok po 9:00 v Skautskom dome. Budeme radi, ak sa niektorí z vás zapoja okrem diskusií aj do ďalších momentov, ktoré môžu naše stretnutie spraviť užitočným a príjemným, napr. dopĺňanie vody, chystanie a ponúkanie občerstvenia počas prestávok, stráženie času pri obede v reštaurácií ????, zalievanie kávy, informovanie o Štiavnici ostatných, ktorí sú v nej prvýkrát, akákoľvek fajné aktivity na opekačke, upratovanie a pod.  Celkom organicky sme dali mesiac a pol zhromaždení, pôjde to.

Keby čosi, voláme si. Pekný zvyšok soboty.

Vidíme sa v pondelok,

Táňa, Juraj, Veronka, Kubo, Katka, Peťo, Kaja

Táňa Sedláková
+421907202488
Skype: t_ani-ani.

Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Brno

Občianska iniciatíva Zrejme 

Spolek Narativ, který pořádá Sympozium Horizonty, Ostrava, 3.-5.5. 2018: Napětí, které nás (ne)spojuje


 

Čo k tomu dodať? Len toľko, že tento email je uložený na príliš mnohých serveroch a hardiskoch J. Vidíte sami, že program stretnutia vytvorili Karolína Miková a Dušan Ondrušek z mimovládnej organizácie PDCS (áno, spolu so šeligovcami). A vidíte, že vôbec nereflektujú aktuálnu situáciu, jednotné stanovisko Trnavského kraja za predčasné voľby, alebo trestné oznámenie podané špeciálnym prokurátorom Vasiľom Špirkom. A happeningy a diskusie majú byť naše priority? A to, že tam chýbajú akékoľvek praktické veci, ako štruktúra alebo forma ZSS. Nevadí, hlavne, že budeme diskutovať a budú špekačky.

Zatiaľ Vám napoviem len toľko, že Kaja a Dušan sú síce Slováci, ale patria do najväčšej  organizácie na svete, ktorá sa zaoberá „riešením konfliktov“. Možno sa pýtate, ale veď okrem nich je tam ďalších vyše tridsať organizátorov z ostatných miest Slovenska. Sú predsa svojprávni. Uvidíte čo sa bude diať v Banskej Štiavnici, ale pekné to nebude. Zatiaľ si môžete si prichystať vrecká na zvracanie.

Teraz, k druhej prílohe emailu s vyjadrením D. Kerekesa k ústavným možnostiam predčasných volieb a dodatkom od Juraja Šeligu:

Príloha č. 32 1-2-3


 

 

29.4.2018 – názor Mateja Sýkoru na smerovanie ZSS

 

Podobne, ako u nás v Trnavskom kraji, aj v iných mestách a krajoch zavládlo rozčarovanie a organizátori vnímali názory ľudí na námestiach a zároveň nečinnosť ZSS za posledné dni. Programovú vízia, ktorú vytvorili šeligovci spolu s Dušanom a Kajou z mimovládnej organizácie PDCS považovali za nedostatočnú.

Príloha č. 29

 

Uvediem teraz jeho návrh, pretože vo veľkej miere odzrkadľuje náladu vo vnútri ZSS. Uvedomovali sme si, že napriek výmene postavičiek sme nič nedosiahli a musíme konať, a je to naša posledná šanca.

Príloha č. 30


Nasledujúce riadky píšem síce aj ako spoluorganizátor podujatí v Prievidzi, ale predovšetkým ako jeden z občanov. Myslím si dokonca, že podobný názor má väčšina zúčastnených na doterajších zhromaždeniach. Zároveň zdôrazňujem, že som si istý, že nám všetkým ide o rovnakú zmenu Za slušné Slovensko, a preto neberte prosím moje hodnotenie konfrontačne. Prosím však, aby ste zvážili aj nasledujúce riadky pri premýšľaní – a hlavne pri rozhodovaní – o krokoch “tu a teraz”, akými chceme k zmene dospieť.

 V akej situácii sa dnes nachádzame?

 • Nevieme o žiadnom posune vo vyšetrovaní vraždy Martiny a Jána.
 • Nedošlo k zásadnej rekonštrukcii vlády. Navyše existuje dôvodné podozrenie, že ministerstvo vnútra zostalo pod kontrolou Kaliňáka a spol.
 • Môžeme sa len domnievať, prečo Gašpar či Krajmer neodstúpili zo svojich funkcií hneď a či si vytvorili priestor na prípadné “upratovanie”.
 • Vláda adekvátne nereaguje na podozrenia v kauze eurofondov poľnohospodárom. “Menšie nejasnosti” ako Druckerove pozemky či Pellegriniho byt už odchádzajú úplne do stratena.
 • V neposlednom rade si Fico robí z občanov na námestiach posmešky.

Určite sa zhodneme, že naše základné požiadavky: vyšetrenie vraždy Martiny a Jána a dôveryhodná vláda nie sú splnené! Veď to bola predsa naša základná myšlienka, prečo sme vznikli.

Zároveň si dovolím tvrdiť, že z pohľadu občanov z námestí – napriek viacerým viditeľným aj neviditeľným krokom – jednoducho Za slušné Slovensko posledné týždne nekoná! Preto trvám na tom, že smerom k piatkovým zhromaždeniam je potrebná zjednotená, zrozumiteľná a konkrétna akcia.

Aké konkrétne kroky “tu a teraz” teda navrhujem? Pre úplnosť dodávam, že doslovne si myslím, že majú byť povinne a doslovne súčasťou programu všetkých piatkových zhromaždení, lebo v jednote je naša sila.

 • Vysvetlenie aké kroky sme spravili, kde sa nachádzame a aké kroky ideme ďalej robiť ako iniciatíva Za slušné Slovensko.
 • Zber podpisov pre referendum za predčasné voľby.
  • Pokiaľ sa do stredy spojíme s Hnevám sa, tak spolu s nimi. Ak ich odpovede na otázky ako kto sú, aké majú ciele a koho reprezentujú – prípadne iné – nebudú dôveryhodné, tak rozbehnúť samostatnú petíciu.
 • Komunikovať aktuálne požiadavky Za slušné Slovensko aj s požadovaným termínom splnenia. Pokiaľ požiadavky nebudú splnené, tak avizovať, že pristúpime k nátlakovým akciám.
  • Vrátane zakomponovania regionálnych požiadaviek, ktoré majú celoslovenský presah.
 • Zber kontaktov občanov, ktorí – predbežne – majú záujem stať sa aktívnymi členmi iniciatívy Za slušné Slovensko.
  • Na základe vypracovania “Kódexu člena” (nazvime to, že v beta verzii), ktorý musia splniť resp. s nim byť stotožnený.
 • Žiadosť o finančnú podporu príspevkom na transparentný účet.
  • Nezabudnúť na viaceré formy podpory, lebo nie každý je online.
 • Rozdávanie letákov každému zúčastnenému na zhromaždení s našimi požiadavkami, Kódexom člena a výzvou na finančnú podporu.
 • Na záver zhrnutie aké možnosti zapojiť sa do iniciatívy Za slušné Slovensko má každý občan.

 

Poďme spraviť kroky “tu a teraz” Za slušné Slovensko. Tieto nám dajú možnosť a legitimitu v očiach verejnosti pracovať na ďalších témach a dlhodobých aktivitách. Som si istý, že pri rozdelení úloh a dohodnutí operatívneho rozhodovacieho mechanizmu máme dostatok času, aby sme to zvládli a aby piatkové zhromaždenia boli jednotné a akčné.

Tento piatok musíme aktívne vytvoriť tlak na vládu. A domnievam sa, že máme poslednú šancu zachovať dôveru, energiu a pozornosť občanov na námestiach! Úprimne dodávam, že sa rátam do tejto skupiny občanov.

Ďakujem za zváženie!

Matej Sýkora

29.4.2018


 

 

Roman Mancel

Views: 872